CASCADES: Cascading Climate Risks Towards Adaptive and Resilient European Societies

CASCADES bada, w jaki sposób społeczno-ekonomiczne zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi w krajach spoza Europy mogą wpłynąć na kraje europejskie. W tym celu przeprowadza analizę interakcji tych zagrożeń z głównymi wyzwaniami, przed którymi stoją społeczeństwa europejskie. Współpracujemy z różnorodnymi internuncjusza – zarówno z Europy, jak i spoza kontynentu.

Europa jest silnie powiązana z resztą świata poprzez handel, łańcuchy dostaw i wartości, operacje biznesowe, inwestycje finansowe, a także poprzez wspólne polityki dot. bezpieczeństwa i rozwoju, czy związki dyplomatyczne. Potencjalne konsekwencje zmian klimatu w Europie są stosunkowo dobrze zbadane. Brakuje jednak zrozumienia, jak gospodarcze i społeczne skutki zmian klimatu odczuwalne poza Europą mogą rezonować na kontynencie. Głównym celem CASCADES jest więc czteroletnia obserwacja głównych kanałów (handlowych, politycznych i finansowych), którymi niepożądane oddziaływania zmian klimatycznych mogą spłynąć do Europy, znacząco zmieniając jej profil ryzyka. Dodatkowo konsorcjum ma zamiar wesprzeć decydentów w tworzeniu spójnej polityki europejskiej dotyczącej przeciwdziałaniu tym zagrożeniom.

W projekcie CRS odpowiada za działania mające na celu zwiększenie zaangażowania interesariuszy oraz stworzenie symulacji strategicznej i poważnej gry wieloosobowej CASCADES.

CASCADES opiera się na dwukierunkowym dialogu z uczestnikami projektu, ponieważ tylko w ten sposób będzie można mieć pewność, że omawiane i badane tematy odnoszą się do realnych wyzwań, z którymi się oni zmagają. Dodatkową korzyścią takiego podejścia jest możliwość bazowania na wiedzy i doświadczeniu uczestników. Tym samym, obawy interesariuszy i ich indywidualne oceny ryzyka zostaną uwzględnione w analizie naukowej, a jej wyniki będą dostosowane do konkretnych potrzeb grupy docelowej projektu.

Uczestnicy projektu będą aktywnie uczestniczyć w procesie badawczym i wspólnie pracować nad symulacją strategiczną. Takie aktywne uczestnictwo pozwala nam odejść od tradycyjnego, linearnego podejścia do generowania wiedzy, w którym jedna grupa ją wytwarza, a inna staje się jej biernym odbiorcą. Projekt oferuje więc bardziej interaktywne podejście do procesu tworzenia wiedzy i promuje współpracę pomiędzy naukowcami a laikami.

Celem serii warsztatów z symulacją strategiczną jest:
1) integracja badań prowadzonych przez partnerów projektu, 2) przedstawienie wyników analizy interesariuszom, 3) zebranie informacji na temat potencjalnych zagrożeń, 4) opracowanie skutecznych rekomendacji oraz 5) wzmocnienie powiązań między nauką a polityką.

Dodatkowo, w celu zapewnienia długotrwałych rezultatów projektu, powstanie poważna wieloosobowa gra internetowa CASCADES, podejmująca temat edukacji politycznej oraz świadomości środowiskowej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 821010.

Horizon2020

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Galeria

Aktualności

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved