Polityka Prywatności

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje tzw. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych i serwisów oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa.

Polityka skierowana jest do użytkowników stron internetowych w następujących domenach, których właścicielem jest CRS: games4sustainability.org, socialsimulations.org, crs.org.pl, systemssolutions.org, games4sustainability.com, zwanych dalej Serwisem.

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane gromadzone:

  • bezpośrednio od Państwa (obejmujące imię i nazwisko oraz adres e-mail, adres IP, które są zbierane podczas kontaktu z nami) lub
  • za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych z siedzibą przy ul. Jaracza 80b/10, 50-305 Wrocław, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233060, NIP: 898 206 51 22, REGON: 02007278000000 tel: +48 71 718 85 36, mail: gdpr@systemssolutions.org.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

 

Zakres zbieranych danych

Serwis umożliwia Państwu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

Administrator gromadzi dane związane z Państwa aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlanych podstron, data i źródło wizyty.

 

Źródło danych

Jeżeli kontaktowali się Państwo z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Państwa.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych przez Państwo w celach związanych z obsługą zgłoszenia i prowadzenia korespondencji jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację powyższych celów.

Podanie danych niezbędnych do analizy statystycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Mogą Państwo skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Państwa wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

 

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Mają Państwo prawo:

  • żądać od Administratora wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem i z którymi podpisaliśmy odpowiednie umowy, np. dostawcy hostingu, serwera poczty.

 

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia komunikacji z nami lub do upływu ustalonego w przepisach prawa okresu przedawnienia roszczeń.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane mogą być przekazywane do USA w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi oferowanych przez Google LLC, który ma siedzibę główną w USA. Decyzją Komisji Europejskiej USA posiada odpowiedni do europejskiego poziom ochrony danych osobowych.

 

Wtyczki społecznościowe

W niektórych Serwisach Administrator stosuje wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, X, LinkedIn, YouTube. Służą one do podzielenia się wybranymi treściami na ww. portalach społecznościowych. Korzystanie z tych wtyczek może się wiązać z pobraniem danych przez te portale.

Skutkiem przeglądania naszych Serwisów, w których zastosowano wtyczkę społecznościową, będzie pozyskanie przez portale społecznościowe danych takich jak adres IP, a ponadto skorzystanie z wtyczki społecznościowej (np. polubienie) spowoduje, że serwis społecznościowy przyporządkuje te informacje do profilu użytkownika.

Szczegółowe informacje o zasadach ochrony prywatności znajdują się na stronach internetowych ww. portali społecznościowych.