Wspólne Zarządzanie Przyrodą

Projekt realizowany w okresie 1.04.2015 – 30.04.2016

Projekt został zakończony!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu -> pobierz publikację

Streszczenie meritum projektu:

Idea ochrony na obszarach Natura 2000 obejmuje, prócz działań stricte przyrodniczych, także aspekt społeczny, możliwość gospodarowania na obszarze chronionym i zrównoważony rozwój lokalny. Założenia te nie znajdują jednak wciąż wystarczającego odbicia w realnym zarządzaniu obszarami (przede wszystkim w procedurach i dokumentach formalnych). Dla każdego z obszarów przygotowuje się indywidualne plany zadań ochronnych (PZO), które powinny być tworzone przy udziale zespołów lokalnej współpracy. W praktyce, pogłębiona partycypacja i dialog pomiędzy interesariuszami jest najczęściej ograniczany do kilku spotkań zespołu. Teren działań projektu to obszary objęte programem Natura 2000 Dolinki Jurajskie wraz z okolicznymi terenami objętymi Parkiem Krajobrazowym Dolinki Krakowskie oraz rezerwatami. W wybranej okolicy istnieją różne, często sprzeczne interesy i wizje rozwoju – dotyczące m.in. rozwoju bazy turystycznej (w tym wspinaczkowej) czy zabudowy mieszkalnej – w których część jest sprzeczna z działaniami ochronnymi na obszarze Natura 2000 i w parku krajobrazowym.

Celem projektu było usprawnienie uczestnictwa lokalnych społeczności w zarządzaniu obszarem Natura 2000 Dolinki Jurajskie.

Cel ten został osiągnięty poprzez przeprowadzenie modelowego procesu dialogu z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia internetowego opartego o technikę mapowania partycypacyjnego (tzw. PP GIS). Umożliwiło to licznej (ok. 800 os.) i różnorodnej grupie interesariuszy na wyrażenie swoich preferencji i potrzeb odnośnie wykorzystania przestrzeni. Realizacja projektu wzmocniła pozycję mieszkańców w procesie zarządzania obszarem, co jest ich realną potrzebą, a także pogłębiła dialog interesariuszy i zapewniła diagnozę społecznego postrzegania obszaru chronionego. Najważniejszym działaniem projektu było mapowanie partycypacyjne realizowane przez mieszkańców i inne osoby korzystające z walorów dolinek samodzielnie lub w kontakcie z uczniami-wolontariuszami, którzy wcześniej zostali przeszkoleni nt. walorów przyrodniczych swoich okolic oraz prowadzenia badań ankietowych. Mapowanie umożliwiała opracowana aplikacja online, a analiza wyników była pogłębiona również dzięki informacjom pozyskanym podczas warsztatów mapowania w gminach.

Uczestnicy

Udział uczniów w projekcie okazał się dużą wartością dodaną dzięki dotarciu przez nich do tak wielu mieszkańców i dyskusji na temat zarządzania przyrodą. Wyzwaniem jest teraz wykorzystanie tych danych przez samorządy lokalne. Zastosowane mapowanie pozwoliło na zebranie ciekawych i nowych informacji o terenie, które mogą ostać wykorzystane w bieżących działaniach instytucji (np. LP, RDOŚ), czy samorządów.

Partner projektu – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie – był zaangażowany w konsultacje i spotkania na każdym etapie projektu i dzięki temu zapewni wykorzystanie efektów projektu w partycypacyjnym ustalaniu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, w szczególności obszaru Dolinki Jurajskie PLH120005.

Ponadto, Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych poszerzyło zakres metod, które wykorzystuje do promocji udziału społecznego w zarządzaniu obszarami chronionymi. Nawiązano kontakt z nowymi interesariuszami z obszaru Dolinek Jurajskich. A także projekt przysłużył się rozwojowi narzędzi promocji internetowej Stowarzyszenia.

 

eeabatory-1dzieci

 

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


Kierownik projektu:

Dr inż. Anna Dubel
anna.dubel@crs.org.pl
tel.: 603 925 917

Partnerzy:

Centrum Rozwiązań Systemowych
Lider projektu, odpowiedzialny jest za realizację i zarządzanie projektem, organizowanie i prowadzenie spotkań i szkoleń, mapowanie on-line przez respondentów i wolontariuszy, a także analizę danych, opracowanie wyników i ich rozpowszechnianie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Partner projektu, zaangażowana jest w konsultacje i spotkania na każdym etapie projektu oraz zapewni wykorzystanie efektów projektu w partycypacyjnym ustalaniu planów zadań ochronnych.


Harmonogram realizacji projektu
Działanie Kiedy
Identyfikacja kluczowych interesariuszy i spotkania z nimi w celu przedstawienia założeń i celów projektu, zebranie opinii
i informacji zwrotnej od respondentów, pozyskanie ich do współpracy
kwiecień – lipiec 2015
Warsztaty mapowania w gminach: Zabierzów, Krzeszowice, Jerzmanowice – Przeginia, Wielka Wieś listopad-grudzień 2015
Opracowanie aplikacji do mapowania online lipiec – listopad 2015
Pilotaż aplikacji listopad 2015
Szkolenia dla wolontariuszy w gminach: Zabierzów, Krzeszowice, Jerzmanowice – Przeginia, Wielka Wieś grudzień 2015
Mapowanie on-line, praca wolontariuszy w terenie – zbieranie danych na tabletach grudzień-luty 2015
Analiza danych mapowania marzec 2016
Publikacja nt. partycypacji w zarządzaniu przyrodą wraz z wynikami projektu marzec – kwiecień 2016
Spotkanie zamykające projekt, dyskusja na temat uzyskanych wyników i możliwości ich dalszego wykorzystania przy pracach nad planami zadań ochronnych kwiecień 2016
Planowane rezultaty projektu
Rezultaty jakościowe:

(1) Zwiększenie udziału mieszkańców, różnych grup interesariuszy, w tym instytucji i organizacji w zarządzaniu obszarem Natura 2000 Dolinki Jurajskie przez zapewnienie narzędzia do prowadzenia konsultacji społecznych i zarządzania obszarem chronionym.

(2) Wzmocnienie sprawczości społeczności lokalnej okolic Dolinek Jurajskich, wzrost poczucia bycia uczestnikiem dialogu nt. zarządzania obszarami chronionymi i przestrzenią okolicy miejsca zamieszkania.

(3) Pogłębienie dialogu stron reprezentujących różne interesy, zawiązanie nieformalnej grupy promującej dialog nt. obszarów chronionych, mającej potencjał przekształcenia się w lokalny zespół współpracy w podczas przygotowywania PZO.

(4) Przestrzenna diagnoza społecznego postrzegania obszaru chronionego i okolic.

(5) Wpracowanie modelowego i kompleksowego procesu dialogu z mieszkańcami i innymi interesariuszami na temat wykorzystania przestrzeni i godzenia interesów społeczności lokalnych i ochrony przyrody. Model będzie mógł być replikowany przez inne gminy położone na terenach lub w pobliżu terenów chronionych w Polsce.

(6) Pogłębienie współpracy z RDOŚ w Krakowie i partnerstw z jednostkami samorządowymi i naukowymi, które w przyszłości będą mogły zaowocować kolejnymi wspólnymi działaniami.

Jakościowe rezultaty projektu zostaną ocenione przez partnera projektu (RDOŚ) oraz przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z ochroną przyrody Dolinek Jurajskich w trakcie spotkania podsumowującego projekt, a opinie w razie potrzeby zostaną uzupełnione ankietami on-line (zebranych zostanie łącznie co najmniej 20 ocen).

CRS działając na rzecz dialogu i poprawy zarządzania na obszarach Natura 2000 będzie promować użycie narzędzia na innych obszarach.

Rezultaty ilościowe:

W ramach projektu zostaną opracowane i wytworzone:

(1) Aplikacja internetowa – geoankieta dla obszaru Dol. Jurajskich z zaznaczonymi przez respondentów miejscami z potencjałem, a także z miejscami konfliktowymi, wymagającymi szczególnej uwagi i pogłębionego dialogu interesariuszy. Geoankietę wypełni min. 400 osób,

(2) 1 mapa miejsc z potencjałem (przyrodniczym, turystycznym, związanym ze wspinaczką itp.) oraz miejsc konfliktowych, wymagających szczególnej uwagi i pogłębionego dialogu interesariuszy.

(3) Wyszkolenie min. 60 wolontariuszy, z których min. 40 os. zbierze dane od min. 400 respondentów,

(4) Opis projektu na stronach www 4 gmin – min. 1000 odwiedzin unikalnych użytkowników,

(5) Publikacja w formie papierowej (250 szt.) i w formie elektronicznej (250 pobrań ze strony) opisująca możliwości mapowania partycypacyjnego w zarządzaniu obszarami chronionymi i wyniki niniejszego projektu, w tym broszura informacyjna (1000 szt., 100 pobrań ze strony).

(6) Odbędzie się 21 spotkań (po 4 przygotowawcze z różnymi interesariuszami w każdej gminie, 4 warsztaty, 1 spotk. zamykające dla wszystkich gmin wspólnie). Łącznie weźmie w nich udział min. 250 osób.

Aktualności

Publikacja podsumowująca projekt „Wspólne Zarządzanie Przyrodą – partycypacyjne mapowanie terenów chronionych”
24 maja, 2016

30 kwietnia zakończono realizację projektu „Wspólne Zarządzanie Przyrodą – partycypacyjne mapowanie terenów chronionych”....

Continue reading →

Konferencja „Wspólne Zarządzanie Przyrodą – partycypacyjne mapowanie terenów chronionych”
16 maja, 2016

22 kwietnia 2016 r. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się...

Continue reading →

Konferencja podsumowująca projekt "Wspólne zarządzanie przyrodą"
6 kwietnia, 2016

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Wspólne zarządzanie przyrodą” (WZP). Konferencja odbędzie się...

Continue reading →

Dziękujemy za udział w projekcie
22 lutego, 2016

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach mapowania oraz wszystkim, którzy oddali głos...

Continue reading →

5 stycznia 2016 – SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY w Zespole Szkół w Rudnej, gmina Zabierzów
30 grudnia, 2015

To już ostatnie z czterech szkoleń w podkrakowskich gminach położonych na obszarze Natura...

Continue reading →

Warsztat mapowania Zabierzów 04.01.2016 g. 9:00-15:00
11 grudnia, 2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na warsztaty w Urzędzie Gminy w Zabierzowie (Rynek 1)....

Continue reading →

14.12 SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY w gminie Jerzmanowice-Przeginia
11 grudnia, 2015

W najbliższy poniedziałek w Zespole Szkół w Jerzmanowicach (Jerzmanowice 366) odbędzie się szkolenie...

Continue reading →

11.12 SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY w gminie Wielka Wieś
10 grudnia, 2015

Szkolenie dla wolontariuszy z gminy Wielka Wieś będzie w najbliższy piątek w Zespole...

Continue reading →

04.12 – SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY w gminie Krzeszowice
26 listopada, 2015

Szkolenia dla wolontariuszy – uczniów będą miały na celu: 1. Przekazanie im wiedzy...

Continue reading →

Warsztat mapowania Wielka Wieś 7.12.2015 g. 9:00-15:00
23 listopada, 2015

Zabierz głos w dyskusji mieszkańców, samorządów lokalnych, instytucji i organizacji, o przyszłości przyrody w Dolinkach...

Continue reading →

Dziękujemy za udział w warsztacie mapowania w Krzeszowicach
23 listopada, 2015

W warsztatach w Urzędzie Miasta Krzeszowice w dniu 20.11.2015 r. uczestniczyło kilkanaście osób....

Continue reading →

Warsztat mapowania Krzeszowice: 20.11.2015, g. 9:00 – 15:00
17 listopada, 2015

Zabierz głos w dyskusji mieszkańców, samorządów lokalnych, instytucji i organizacji, o przyszłości przyrody w Dolinkach...

Continue reading →

Warsztat mapowania Jerzmanowice-Przeginia: 27.11.2015, g. 9:00 – 15:00
17 listopada, 2015

Zabierz głos w dyskusji mieszkańców, samorządów lokalnych, instytucji i organizacji, o przyszłości przyrody w Dolinkach...

Continue reading →

Warsztaty mapowania preferencji w Dolinkach Jurajskich
17 września, 2015

W październiku planujemy warsztaty mapowania preferencji mające charakter wstępnych konsultacji pomiędzy mieszkańcami, władzami gmin oraz...

Continue reading →

Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu
30 lipca, 2015

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, z którymi udało nam się porozmawiać i jak wynikało...

Continue reading →

Porozmawiaj z nami o przyszłości Dolinek Jurajskich
21 czerwca, 2015

Prowadzimy wywiady pogłębione z osobami i instytucjami związanymi z Dolinkami Jurajskimi. Chcesz z...

Continue reading →