Platforma do zarządzania kryzysowego i redukcji ryzyka

Platforma do zarządzania kryzysowego i redukcji ryzyka

Platforma do zarządzania kryzysowego i redukcji ryzyka

Celem projektu PARATUS jest promowanie gotowości do zarządzania kryzysowego i odporności na ryzyko poprzez współtworzenie narzędzi wsparcia interesariuszy do zarządzania systemowym ryzykiem narastających katastrof.

PARATUS – projekt finansowany ze środków programu Horizon Europe, ma na celu zwiększenie gotowości pierwszych i drugich respondentów w obliczu wielu zagrożeń oraz redukcję ryzyka związanego z wpływami na różne sektory wynikającymi ze złożonych katastrof. Wynikiem projektu jest opracowanie platformy online, która oferuje wsparcie w analizie i ocenie dynamicznych scenariuszy ryzyka oraz ryzyka systemowego spowodowanego złożonymi katastrofami.

Projekt przeprowadzi dogłębne oceny interakcji między zagrożeniami a ich wynikającymi skutkami w różnych sektorach. Ponadto, przeanalizuje aktualną sytuację ryzyka i zbada, w jaki sposób alternatywne scenariusze przyszłości mogą zmieniać łańcuchy powiązanych wpływów złożonych katastrof. Scenariusze zostaną wspólnie zaprojektowane z udziałem interesariuszy i opracowane w czterech obszarach (na Karaibach, w Rumunii, w Stambule i na obszarach Alpejskich).

Zespół projektu przyjmie metodologię partycypacyjną i planuje wykorzystać szereg narzędzi do opracowania technik wspierających podejmowanie decyzji. Metody opracowane w ramach projektu PARATUS będą wspólnie opracowywane wraz z lokalnymi społecznościami i władzami regionalnymi. Studia przypadków zostały wybrane na podstawie kombinacji wielu czynników: interakcji zagrożeń naturalnych i antropogenicznych (ekstremalne zjawiska pogodowe i związane z nimi wydarzenia); skali analizy (międzynarodową, transgraniczną aż po aplikacje lokalne); oraz obecnych aktyw i podatności na ryzka w różnych sektorach (nauki społeczne, zdrowie ludzkie, dziedzictwo kulturowe, środowisko i różnorodność biologiczna, zarządzanie finansami publicznymi oraz kluczowe sektory gospodarki).

Projekt PARATUS będzie realizować kilka kluczowych działań na rzecz bezpiecznej przyszłości.

Po pierwsze, zostanie przeprowadzone badanie dynamicznych i interaktywnych warunków zagrożeń przy użyciu danych z monitoringu satelitarnego oraz sztucznej inteligencji, aby uzyskać dogłębne zrozumienie ryzyka, które występowało w przeszłości i jak może ewoluować w czasie.

Po drugie, zostanie opracowana wielosektorowa ocena ryzyka systemowego. To podejście pozwoli nam zrozumieć, jak zagrożenia i ryzyko zmieniają się w związku ze zmianami klimatycznymi i innymi czynnikami społecznymi.

Opracowane zostaną również narzędzia decyzyjne dostosowane do określonego kontekstu w celu redukcji ryzyk związanych z katastrofami, w tym poważne gry i testy warunków skrajnych. Nacisk zostanie także położony na użytkownika, a także na współtworzenie narzędzi oceny i redukcji ryzyka skoncentrowanej na użytkowniku, aby ocenić łańcuchy wpływów zdarzeń ze złożonymi zagrożeniami, ze szczególnym uwzględnieniem wpływów transgranicznych i kaskadowych.

Wreszcie, projekt ma na celu rozszerzenie współpracy zewnętrznej, wpływu i możliwość stosowania rozwiązań w wielu odmiennych od siebie sytuacjach, tworząc centrum interesariuszy, które zgromadzi profesjonalistów z różnych kontekstów kulturowych, geograficznych i gospodarczych.

PARATUS łączy konsorcjum 19 partnerów z 11 krajów, w tym przedstawicieli organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw, pierwszych i drugich respondentów oraz władz lokalnych i regionalnych. Więcej na stronie projektu PARATUS.

SHARE IT: