PARATUS

PARATUS – promoting disaster preparedness and resilience by co-developing stakeholder support tools for managing the systemic risk of compounding disasters

Centrum Rozwiązań Systemowych znalazło się wśród 19 partnerów projektu koordynowanego przez University of Twente, któremu przyznano łączny budżet w wysokości 5 mln euro. Projekt dofinansowano z funduszów Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa: „CL3-2021-DRS-01-03: Enhanced assessment of disaster risks, adaptive capabilities and scenario building based on available historical data and projections”

PARATUS ma na celu opracowanie platformy open-source do dynamicznej oceny ryzyka, która umożliwia analizę i ocenę łańcuchów oddziaływania wielu zagrożeń, środków redukcji ryzyka oraz scenariuszy reagowania na katastrofy w świetle systemowych słabości i niepewności.

Projekt zakłada analizę kryminalistyczną historycznych zdarzeń katastroficznych, poszerzenie historycznych baz danych dotyczących katastrof o interakcje między zagrożeniami i skutki sektorowe, oraz wykorzysta dane teledetekcyjne z użyciem metod sztucznej inteligencji. Następnie opracowane zostaną nowe metody analizy narażenia i podatności na ryzyko, które umożliwią systemową ocenę ryzyka w różnych sektorach (np. humanitarnym, transportowym, komunikacyjnym) i warunkach geograficznych (np. wyspy, góry, megamiasta). Metody te zostaną wykorzystane do analizy zmian ryzyka w przestrzeni i czasie oraz do opracowania nowych scenariuszy i opcji ograniczania ryzyka wraz z zainteresowanymi stronami, przy użyciu innowacyjnych poważnych gier i symulacji społecznych.

Wyniki dostarczą zainteresowanym stronom szeregu narzędzi do planowania ograniczania ryzyka w dynamicznych środowiskach wielu zagrożeń.

Rolą CRS w projekcie jest stworzenie koncepcji i realizacja symulacji społecznych. Zapraszamy do śledzenia informacji i newsów na temat naszej pracy!

 

Projekt otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 101073954.


Galeria

Aktualności

PARATUS kick-off meeting

Projekt PRARATUS oficjalnie rozpoczęty! W połowie października Michalina Kułakowska uczestniczyła w pierwszym spotkaniu partnerów w Enschede w Holandii na Uniwersytecie Twente.

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved