Long-Termism

Long-Termism

Daty:

2020

Finansowanie:

EIT Climate-KIC

Kontakt:

Agata Śliwa

Kraje uczestniczące:

Wielka Brytania, Finlandia, Niemcy, Polska, Holandia, Szwajcaria

Wiele inwestycji, na przykład w infrastrukturę i energię, niezbędnych do łagodzenia następstw zmian klimatu wymaga obrania perspektywy długoterminowej i dostosowanego do niej systemu finansowego, który pozwoliłby na przydział środków finansowych na działania prewencyjne. By stworzyć systemy wspierające wspólnie przejście z gospodarki ekstrakcyjnej na regeneracyjną, niezbędne jest obranie długoterminowego sposobu myślenia i gruntowna zmiana w naszym systemie wartości.

Każdy z projektów z serii Deep Demonstrations oparty jest o badania naukowe, najnowsze technologie i współpracę między partnerami. Angażuje międzynarodowe instytucje naukowe, prywatne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i oddolne inicjatywy społeczne. Inicjatywa Long-Termism dąży do transformacji sposobów myślenia na bardziej długoterminowe oraz stworzenia mechanizmów finansowych, które umożliwią łatwiejsze inwestycje w zrównoważony rozwój.

Centrum Rozwiązań Systemowych jest w projekcie odpowiedzialne za stworzenie prototypu symulacji społecznej jako platformy do kreatywnego eksperymentowania z systemem finansowym. Symulacja będzie testowana jako narzędzie do wspólnego zastanowienia się nad alternatywnymi instytucjami i politykami, które mogłyby zostać połączone by stworzyć bardziej zrównoważony i zorientowany na dłuższą perspektywę system finansowy.

The projects is supported by the EIT Climate-Kic Deep Demonstrations program and co-funded by EIT.

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Aktualności

„New Shores” podczas warsztatów Climate KIC Journey Bolonia-Trydent-Zurych

Warsztat Climate KIC Journey został przeprowadzony 21 lipca. Jego celem było przedstawienie uczestnikom problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz adaptacją do sytuacji kryzysowych w regionie Dolomitów. Naszym zadaniem było przeprowadzenie symulacji społecznej New Shores. Miała ona uzmysłowić uczestnikom, jak ważne jest wypracowanie wspólnego zrozumienia wspomnianych problemów oraz stworzenie wspólnej wizji przyszłości. Uczestnikami warsztatów była grupa […]

Warsztat „Portfolio” w projekcie Long-Termism

18 i 19 maja partnerzy Long-Termism uczestniczyli w wirtualnym warsztacie, by rozpocząć prace nad sporządzeniem porfolio – zbioru obszarów istotnych dla projektu, w których zamierzają przeprowadzać eksperymenty i badania. Pierwsze spotkanie poświęcone było prezentacjom pomysłów partnerów. W kolejnych spotkaniach i warsztatach, pomysły te zostaną dopracowane i zawężone, aby utworzyć spójne portfolio stanowiące plan przyszłych prac.

Webinar w ramach projektu Long-Temism

W dniach 23, 24 i 25 marca 2020 partnerzy projektu Long-Termismspotkali się na wirtualnym warsztacie, podczas którego dyskutowali o dotychczasowych inicjatywach w popularyzacji myślenia długoterminowego. Dyskusje o działaniach przeprowadzonych zarówno przez partnerów jak i podmioty zewnętrzne miały na celu znalezienie powiązań oraz wypracowanie nowych obszarów, w których będą przeprowadzane wspólne działania partnerów.