PLUS Change

PLUS Change to projekt finansowany ze środków UE Horizon, którego celem jest stworzenie strategii i procesów decyzyjnych dotyczących użytkowania gruntów, uwzględniających kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, różnorodnością biologiczną i dobrostanem ludzi. Gromadząc różnorodnych interesariuszów i używając przykładów z całej Europy, projekt koncentruje się na zrozumieniu relacji między obszarami miejskimi, regionalnymi i podmiejskimi. Nadrzędnym celem jest generowanie wiedzy i napędzanie transformacyjnych zmian w kierunku zrównoważonego świata.

Centrum Rozwiązań Systemowych jest jednym z 23 partnerów konsorcjum, skupiającego transdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, społecznych, humanistycznych i artystycznych. Nasze 12 praktycznych przykładów to rzeczywiste przykłady podejmowania decyzji i działań w zakresie użytkowania gruntów na danym obszarze geograficznym i obejmują Amsterdam, Holandia; Nitra, Słowacja; Flandria, Belgia; Mokradła Kaigu, Litwa; Park Ela, Szwajcaria; Prowincja Lucca, Włochy; Zielony Kras, Słowenia; Park Trzech Krajów, Niemcy, Belgia, Holandia; Morawy Południowe, Cechy; Surrey, Wielka Brytania; Ile de France, Francja; Województwo Mazowieckie, Polska.

W całym projekcie przyjmujemy perspektywę transdyscyplinarną, aby zrozumieć, w jaki sposób wartości, wiedza, zarządzanie, uprawnienia i role różnych aktorów oddziałują na siebie, wpływając na decyzje dotyczące użytkowania gruntów. Staramy się rozpoznawać różnorodne potrzeby i wartości związane z użytkowaniem gruntów, mając na uwadze konsekwencje skutecznych interwencji i dobrego zarządzania. Nasze podejście do planowania zagospodarowania przestrzennego przyjmuje długoterminową, dynamiczną perspektywę, biorąc pod uwagę zmiany społeczne i fizyczne zachodzące w czasie, kompromisy, synergie oraz oczekiwane/pożądane trendy klimatyczne i różnorodności biologicznej. Transfer i wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy różnymi praktykami i dziedzinami użytkowania gruntów odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu celu, jakim jest wywołanie pozytywnych zmian. Ucząc się z różnych perspektyw i doświadczeń, projekt ma na celu stworzenie bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu podejścia do użytkowania gruntów, z korzyścią zarówno dla środowiska, jak i społeczności.

Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych zaprojektuje symulacje społeczną wspierającą współkonstruowanie ścieżek transformacji dla strategii zrównoważonego użytkowania gruntów.

Zapraszamy do śledzenia informacji (aktualności) o projekcie!

Projekt finansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont Europa” na mocy umowy o dotację nr 101081464.


Galeria


Aktualności

PLUS Change kick-off

W połowie czerwca Piotr Magnuszewski wziął udział w spotkaniu inaugurującym projekt PLUS Change (Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world) w Pradze.