PLUS Change – Planning Land Use Strategies:  meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world

Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych jest jednym z 23 partnerów projektu PLUS Change – „Planowanie strategii użytkowania gruntów: realizowanie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatu i celów społecznych w zmieniającym się świecie”. Projekt jest koordynowany przez Instytut Badań nad Globalnymi Zmianami CAS (CzechGlobe), w ramach umowy grantowej Horizon Europe nr 101081464.

Projekt PLUS Change ma na celu opracowanie strategii i procesów decyzyjnych dotyczących użytkowania gruntów, by skutecznie zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, utratą bioróżnorodnością i dobrobytu ludzi. Łącząc gamę interesariuszy i analizując przykłady z różnych regionów Europy, projekt podkreśla wzajemne powiązania między obszarami miejskimi, podmiejskimi oraz regionalnymi. Nadrzędnym celem jest generowanie wiedzy i stymulowanie zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju. 

W całym projekcie partnerzy przyjmują perspektywę społeczną, aby zrozumieć, w jaki sposób wartości, wiedza, zarządzanie, uprawnienia i role różnych podmiotów wpływają na decyzje dotyczące użytkowania gruntów. W projekcie przyjęto długoterminową, dynamiczną perspektywę, biorąc pod uwagę zmiany społeczne i fizyczne w czasie, kompromisy, synergie oraz oczekiwane trendy w zakresie klimatu i bioróżnorodności.

Nasza organizacja zaprojektuje i opracuje symulacje społeczne, które wspierają współtworzenie ścieżek transformacji dla zrównoważonych strategii użytkowania gruntów w ramach grupy roboczej 4, której liderem jest Centrum Rozwiązań Systemowych. 

Zapraszamy do śledzenia informacji i newsów na temat naszej pracy!

Projekt otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Horyzont Unii Europejskiej w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 101081464.


Galeria


Aktualności

PLUS Change kick-off

W połowie czerwca Piotr Magnuszewski wziął udział w spotkaniu inaugurującym projekt PLUS Change (Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world) w Pradze.

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved