Zielony Produkt Lokalny

Podejmowanie decyzji ekonomicznych wymaga zrozumienia skomplikowanych procesów i systemów zawierających czynniki: społeczne, ekonomiczne, ekologiczne oraz polityczne. Gry symulacyjne stymulują intuicję i rozwijają umiejętności rozumienia zmian i wrażliwości systemów. Modelowanie i gry symulacyjne stanowiły w projekcie Zielony Produkt element edukacji, budowy zaufania i potencjału społecznego, łączenia nauki z praktyką.

Projekt stanowi przykład inicjatywy tworzenia partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym i społeczeństwem. Analiza dotyczyła szczególnej grupy produktów związanych z rasą kur zielononóżek kuropatwianych, które wymagają niewielkich nakładów w hodowli oraz są przykładem zrównoważonej hodowli bazującej na niskim zużyciu nawozów i pestycydów. Aby lepiej zrozumieć możliwe w przyszłości zdarzenia wykorzystano model do oceny alternatywnych scenariuszy, pomocnych farmerom przy podejmowaniu decyzji i symulujących rezultaty podejmowania określonych działań.

Opis projektu

Celem projektu było doświadczenie synergii między nauką a praktyką, dzięki stworzeniu symulatorów, z wykorzystaniem modelowania koncepcyjnego i systemowego, wspomagających testowanie i podejmowanie decyzji. Zadaniem przedstawionym do modelowania było stworzenie strategii marketingowej dla zielonego produktu, jakim były jajka kur zielononóżek.

Pierwszy etap stanowiły warsztaty, podczas których grupa naukowa zapoznała się z problemem, między innymi na drodze konsultacji z ekspertami jak: organizacje pozarządowe i stowarzyszenia wspierające hodowców kurek zielononóżek. Następnie przeprowadzono serię spotkań w terenie z samymi hodowcami, władzami samorządu lokalnego i organizacjami pozarządowymi, zapoznano się z warunkami i otoczeniem, stanowiącymi parametry wykorzystane następnie w modelu. Równolegle podjęto pracę nad budową samego modelu. Podczas warsztatów dyskutowano w podgrupach powstające modele i koncepcje strategiczne, także z udziałem zaproszonych gości, ekspertów w dziedzinach modelowania koncepcyjnego i systemowego, marketingu, planowania strategii, ekologii, hodowli, etc. Po wstępnym przetestowaniu modelu przez grupę naukową i stworzeniu przyjaznego użytkownikowi interfejsu zaproszono beneficjentów, czyli hodowców i wraz z nimi dokonano walidacji modelu.

Rezultaty

Najistotniejszym planowanym rezultatem projektu było, aby farmerzy mogli poprzez ‘grę’ przy pomocy skonstruowanego interfejsu zdobyć wiedzę o prawdopodobnych efektach swoich działań. Ta gra okazała się doświadczeniem zmieniającym podejście biorących udział farmerów do akceptacji i zrozumienia naukowego języka i metod modelowania, poprzez dyskusje i aktywny udział w udoskonalaniu modelu. To pozytywne doświadczenie stanowiło krok w kierunku przejścia od intensywnych do ekstensywnych metod rolniczych.

Techniki modelowania pozwoliły na zbadanie potencjału rozwoju ekologicznego produktu za pomocą modelu koncepcyjnego i dynamicznego tego systemu, z wykorzystaniem przyjaznego użytkownikowi interfejsu, za pomocą, którego grupa (decydenci, badacze) mogli zmieniając parametry badać zmienne warunki i ich wpływ na końcowy efekt sprzedaży produktu ekologicznego.

Ponadto do osiągniętych efektów zaliczyć można wyodrębnienie czynników ograniczających zaangażowanie farmerów w nową produkcję, którymi okazały się być: dostępność dofinansowania z UE, pomoc ze strony organizacji pozarządowych, upragniona wielkość stada i współpraca pomiędzy producentami.

Organizatorzy

Politechnika Wrocławska

Sponsorzy

The Sendzimir Foundation

Współpraca

  • Stowarzyszenie Hodowców Kur Zielononóżek Kuropatwianych „Zielononóżka”
  • Leslie Martin, Berkeley University

Data realizacji

lipiec 2004

Więcej informacji na: http://kurki.eko.org.pl

Kontakt:

biuro{at}crs.org.pl