SUSTAIN – Game-Based Learning on Urban Sustainability

SUSTAIN – Game-Based Learning on Urban Sustainability

Zrównoważony rozwój to jedno z głównych wyzwań nadchodzących dziesięcioleci. By mu sprostać, UE zdecydowała się włączyć cele zrównoważonego rozwoju (SDG) w ramy europejskiej polityki oraz w bieżące priorytety Komisji. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na środki służące osiągnięciu zrównoważonego rozwoju oraz na spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Palącą potrzebą jest teraz zatem nie tylko podnoszenie świadomości społecznej, ale także edukacja ukierunkowana na nabywanie konkretnych umiejętności potrzebnych we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju.

Niezbędnym elementem zmiany jest innowacyjne podejście do nauczania, zwłaszcza w przypadku studentów uczelni wyższych, z których wyłonią się przyszli decydenci. Ich edukacja powinna polegać przede wszystkim na aktywnym eksplorowaniu potencjału zrównoważonego rozwoju i złożoności składających się nań procesów. Studenci powinni zostać uposażeni w niezbędne narzędzia wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji, uczyć się logicznego i krytycznego myślenia oraz nieustannie rozwijać kompetencje komunikacyjne. Wierzymy, że tylko w ten sposób możliwa jest zmiana w kierunku bardziej empirycznego i skoncentrowanego na studentach systemu edukacji, który pomoże młodym ludziom lepiej zrozumieć złożoność systemów, w których funkcjonują i elastycznie dostosowywać się do zmiennych warunków.

Celem projektu SUSTAIN jest zaszczepienie i upowszechnienie koncepcji zrównoważonego rozwoju wśród studentów szkół wyższych (a także wśród szeroko pojętej młodzieży) poprzez innowacyjny model nauczania skoncentrowany na studentach.

Szczegółowy opis projektu:
1) Kurs poruszać będzie zagadnienia zrównoważonego transportu, społecznego metabolizmu i zachodzących w ich kontekście procesach decyzyjnych. Studenci nie tylko poznają definicje tych pojęć, ale także nauczą się przekładać je na codzienne funkcjonowanie. Zdobędą także podstawową wiedzę z zakresu metod matematycznych używanych w procesach decyzyjnych.

2) Konsorcjum partnerskie opracuje nieskomplikowane modele symulacyjne, dzięki którym przedstawione definicje zostaną zilustrowane w bardziej konkretny, namacalny sposób, umożliwiający studentom dowolne testowanie strategii i podejmowanie decyzji w bezpiecznym środowisku, bez ponoszenia konsekwencji swoich działań. Opracowane modele ułatwią przedstawienie możliwych scenariuszy zmian w obszarze transportu miejskiego i metabolizmu społecznego w kierunku ich zrównoważonego rozwoju, przy równoczesnym uwzględnieniu formalnych procesów decyzyjnych. Tym samym uzmysłowią one przyszłym decydentom złożoność wieloosobowego procesu podejmowania decyzji w warunkach niepewności.

3) Projekt SUSTAIN charakteryzuje się podejściem synkretycznym, a wypracowane w trakcie jego realizacji rezultaty przełożone zostaną na elementy i mechanikę Poważnej Gry. Przyjmie ona postać gry planszowej, której celem będzie unaocznienie studentom – poprzez zabawę – koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście transportu miejskiego i metabolizmu społecznego. Ważnym aspektem gry będzie jej potencjał empiryczny. Zamiast prezentować suche fakty, zaangażujemy studentów w proces aktywnego odkrywania informacji i asymilowania ich z własnymi celami w drodze do bardziej świadomego, zgodnego z ideologią zrównoważonego rozwoju, życia.

Rola Centrum Rozwiązań Systemowych w projekcie polega na wykorzystaniu opracowanych modeli symulacyjnych i przełożeniu ich na język gry (obejmujący jej części składowe, mechanikę i scenariusze rozgrywki). Grze towarzyszyć będzie e-book, w którym pokażemy, jak abstrakcyjne pojęcia można przedstawić w bardziej zrozumiały i namacalny sposób, bez wypaczania ich przekazu. Dokonamy także zwięzłego przeglądu efektywnych gier planszowych odnoszących się do koncepcji zrównoważonego rozwoju, wskazując jakie elementy przyczyniły się do ich edukacyjnego sukcesu.

Data rozpoczęcia projektu: 01.10.2017
Data zakończenia projektu: 31.09.2019

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsza strona internetowa odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.