SCENES

SCENES - Scenariusze dotyczące wody dla Europy i krajów sąsiednich

Projekt SCENES „Water Scenarios for Europe and for Neighbouring States” (Scenariusze dotyczące wody dla Europy i krajów sąsiednich) to czeroletni project badawczy, rozpoczęty pod koniec 2006 roku. Projekt SCENES proponuje i testuje metodologię tworzenia wiarygodnych scenariuszy dotyczących gospodarowania wodami powierzchniowymi w Europie do 2025 roku.
Centrum Rozwiązań Systemowych (CRS) jest podwykonawcą w projekcie i ma za zadanie dostarczyć pakiet modeli koncepcyjnych, które pomogą liderom obszarów badawczych (Pilot Areas) oraz innym partnerom w lepszym zrozumieniu i analizie zidentyfikowanych problemów badawczych oraz scenariuszy.

Opis projektu

Głównymi celami projektu są:

 • Implementacja metodologii tworzenia scenariuszy w celu jej doskonalenia, z wykorzystaniem modelowania jakościowego i ilościowego, w skali Europy, regionu oraz części obszarów zlewni.
 • Identyfikacja społeczno-ekonomicznych i środowiskowych presji w przekroju różnych scenariuszy gospodarowania wodami powierzchniowymi. Zostanie to przeprowadzone poprzez analizę i ocenę kompleksowych relacji pomiędzy popytem i podażą wody. Taka identyfikacja posłużyć może następnie planowaniu strategicznemu i tworzeniu technologicznych alternatyw dla istniejących rozwiązań użytkowania i ochrony wody.
 • Pomoc w rozpoczęciu stałej praktyki tworzenia scenariuszy dotyczących gospodarowania wodami powierzchniowymi w Europie poprzez opracowanie wytycznych dla tworzenia takich scenariuszy.

Rezultaty

Powstanie zestawu złożonych scenariuszy dla europejskich wód do 2025 roku i ich analiza ma:

 • stanowić punkt odniesienia dla długoterminowego panowania strategicznego rozwoju zasobów wodnych w Europie.
 • informować decydentów i interesariuszy o pojawiających się problemach związanych z użytkowaniem wód, jakie stanowią na przykład: zła jakość wód, problemy ekologiczne oraz susze obejmujące nowe regiony.
 • pozwolić zarządzającym gospodarką wodną w dorzeczach na testowanie powstających regionalnych i lokalnych planów gospodarowania wodami, pod względem związanego z nimi ryzyka i niepewności, które są nieodłącznymi elementami długoterminowego planowania strategicznego.

Partnerzy

 • Finnish Environmental Institute, Finlandia
 • Universität Kassel, Niemcy
 • International Institute For Applied Systems Analysis, Austria
 • UPM, Hiszpania
 • WLI Delft, Holandia
 • CEH, Wielka Brytania
 • ALTERRA, Holandia
 • WAU, Polska
 • BEF, Estonia
 • TUT, Estonia
 • ENGREF, Francja
 • CIHEAMIAMB, Włochy
 • METU, Turcja
 • TUC, Grecja
 • BUTE DSEE, Węgry
 • RISSAC, Węgry
 • ICIM, Rumunia
 • CPPIS, Rosja
 • IHELR, Ukraina
 • IEEP, Wielka Brytania
 • WU, Holandia
 • NRC, Rosja

Sponsorzy

SCENES jest współfinansowany z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz z programów badawczych partnerów.

Data realizacji

listopad 2010

Warto zobaczyć

http://www.environment.fi/syke/scenes

Kontakt

Anna Łasut – lasut{at}iiasa.ac.at