Partycypacyjne planowanie gospodarki wodnej w Karpaczu

W jaki sposób efektywnie opracowywać lokalne strategie zarządzania zasobami wodnymi? Jak rozwiązywać istniejące problemy i zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości, wzmacniając jednocześnie atmosferę dialogu i poczucie współautorstwa koncepcji, zwiększając w ten sposób szanse jej realizacji? Próby odpowiedzi na te pytania podjęło się Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych we współpracy z Urzędem Miasta Karpacza – realizując wspólnie od czerwca do grudnia 2010 serię warsztatów Partycypacyjne planowanie gospodarki wodnej w Karpaczu.

Opis projektu

Rosnące zapotrzebowanie na wodę ze strony turystów odwiedzających Karpacz, rysujące się w przyszłości trudności z eksploatacją dotychczasowych ujęć wody (przestarzałych, a ponadto zlokalizowanych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego i obszarach Natura 2000) powodują konieczność nowego, całościowego spojrzenia na kwestię zasobów wodnych dla tej wypoczynkowej miejscowości. Pojawiają się pytania: co należy zrobić, aby zapewnić skuteczne dostawy wody? Jakie zasoby są do tego potrzebne? Jakie interesy wchodzą w grę? Jakie informacje, są potrzebne do zaplanowania skutecznych działań?

W celu odpowiedzi na te pytania, w ramach projektu „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” Centrum Rozwiązań Systemowych zorganizowało cykl spotkań w gronie lokalnych grup interesariuszy. Ich celem jest zapoczątkowanie szerokiej współpracy w celu zebrania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej problemów, możliwości i prawdopodobnych scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej w Karpaczu. Wspólny dialog ma na celu umożliwienie wszystkim uczestnikom identyfikację kluczowych uwarunkowań problematyki zasobów wodnych Karpacza oraz stworzenie na ich podstawie całościowego obrazu sytuacji w tym zakresie. Analiza powiązań przyczynowo-skutkowych oraz kluczowych zasobów będzie stanowić wstęp do wypracowania koncepcji zaspokojenia zapotrzebowania na wodę miasta Karpacza.

Rezultaty

Podczas spotkań zastosowano technikę planowania partycypacyjnego – jedno z narzędzi myślenia systemowego, umożliwiającego znalezienie wspólnego języka, tworzącego płaszczyznę, na której mogą się porozumiewać osoby z różnych branż, o różnym przygotowaniu, wykształceniu, poglądach i sposobie myślenia. Podejście systemowe jest niezbędne przy podejmowaniu tego typu inicjatyw, umożliwiając objęcie całości zagadnienia, a także dostrzeganie wzajemnego wpływu poszczególnych elementów.

W spotkaniach brali udział przedstawiciele urzędu miasta Karpacza, Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN), Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji (KSWiK), Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej (SOKiAS), Biura Projektowego SYNTECH, budowanego w Karpaczu Hotelu Gołębiewski, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Szklarska Poręba, Nadleśnictwa Śnieżka oraz firmy Hydrotest.

Warsztaty były realizowane w ramach projektu „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce”, prowadzonego przez Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Fundację Sendzimira.