Natura 2000

Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000

Projekt „Promocja partycypacji i mediacji w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000”, realizowany od 01.2012 do 09.2013 przez Centrum Rozwiązań Systemowych we współpracy z Oegut – Austrian Society for Technology and Environment, Dialogue Matters oraz Porozumienie – Warszawskim Oddziałem Polskiego Centrum Mediacji, miał na celu wypracowanie oraz promocję mechanizmów partycypacji i rozwiązywania (lub unikania) sporów wielostronnych na obszarach chronionych. Odwiedź stronę projektu.

Najczęstszym tematem sporów środowiskowych jest gospodarka człowieka na obszarach Natura 2000. Dlatego też projekt skupiał się głównie na obszarach „naturowych” zakładając możliwość zastosowania wypracowanych mechanizmów do obszarów chronionych każdego typu.

Polska jako członek UE zobowiązana jest do zapewnienia właściwej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty na mocy dyrektyw UE: „Siedliskowej” i „Ptasiej”. Po kilku latach ich wdrażania widać, że nie wystarczy jedynie stosowanie aktów prawa bez konsultacji społecznych wykraczających poza minimum ustawowe; to skutkuje często koszto- i czasochłonnymi konfliktami.

Głównym celem projektu było wypracowanie praktycznego modelu zwiększenia udziału społeczeństwa oraz rozwiązywania konfliktów w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony przyrody poprzez wdrożenie działań mediacyjnych i partycypacyjnych na wybranych obszarach oraz podniesienie wiedzy interesariuszy z obszarów Natura 2000.

Projekt był kontynuacją wcześniejszych projektów Centrum Rozwiązań Systemowych i stanowi odpowiedź na duże zapotrzebowanie ze strony Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz innych interesariuszy z obszarów Natura 2000.

Głównymi działaniami realizowanymi w projekcie były szkolenia podnoszące kwalifikacje członków Centrum Rozwiązań Systemowych, pilotaż procesu rozwiązywania konfliktu na obszarze Natura 2000 Dolina Białki, powtórzenie działań dla obszaru pilotażowego na obszarach Natura 2000 Mrowie Łąki oraz Dolina Sołokiji, szkoła letnia oraz konferencja promująca działania projektu.

W ramach projektu rozbudowano stronę www.natura2000.crs.org.pl, gdzie osoby zainteresowane tematem mogły znaleźć wiele przydatnych informacji w tym zakresie. Powstało również forum internetowe poświęcone rozwiązywaniu konfliktów i zarządzaniu na obszarach Natura 2000. O projekcie napisał m.in. miesięcznik Aura (nr 1/2014).

Pobierz informację nt. zakończenia projektu.

Koordynatorem projektu była Anna Dubel: anna.dubel_at_crs.org.pl ; tel. 603 925 917

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.