Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą

Partycypacyjne stworzenie planu ochrony obszaru Natura 2000 ``Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą``

Projekt dotyczył partycypacyjnego stworzenia strategii rewitalizacji oraz planu ochrony obszaru Natura 2000 „Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą” oraz zapoczątkowania procesu jej implementacji. Proces stanowił pilotaż partycypacyjnego opracowywania analogicznych planów ochrony dla pozostałych obszarów Natura 2000 w województwie opolskim. Projekt był realizowany od 03-01-2011 do 30-12-2011.

Opis projektu

Projekt był realizowany we współpracy z Lokalną Grupą Działania Dolina Stobrawy. Wśród interesariuszy zaangażowanych w prace projektowe są m. in. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Urzędu Marszałkowskiego woj. opolskiego, urzędów miast Kluczbork, Wołczyn oraz Lasowice Wielkie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciele przedsiębiorstw, gospodarstw (właściciele gruntów) oraz stowarzyszeń działających na tym obszarze, innych podmiotów, które powinny współdecydować o strategii rozwoju doliny Stobrawy oraz obywateli regionu.

Działania przeprowadzone w ramach projektu to cykl czterech spotkań w gronie interesariuszy zmierzających do wypracowania wstępnej wersji koncepcji ochrony i rewitalizacji, spotkania konsultacyjne z mieszkańcami obszaru i następnie cykl czterech spotkań grup roboczych, które wypracowały ostateczny kształt planu.

Efekty działań w projekcie to:

  1. Partycypacyjne stworzenie planu ochrony oraz koncepcji rewitalizacji obszaru Natura 2000 „Łąki pod Kluczborkiem nad Stobrawą” (wraz z obszarami przyległymi) oraz planów wdrożenia.
  2. Realizacja modelowego procesu planowania partycypacyjnego w odniesieniu do obszarów Natura 2000.
  3. Opracowanie na podstawie projektu studium dobrej praktyki partycypacji i współpracy na rzecz ochrony przyrody i rozwoju lokalnego.

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu” – ścieżka „Partycypacja”.

Koordynatorką projektu była Patrycja Romaniuk.

Projekt został opisany w atlasie dobrych praktyk „Partycypacja społeczna w praktyce” Fundacji GAP.