Buisness Park Zawiła

Zielona Strefa Przedsiębiorczości ``Business Park Zawiła`` - krok w stronę zrównoważonego rozwoju

Głównym założeniem projektu było szerzenie idei zrównoważonego rozwoju na płaszczyźnie przedsiębiorczości. Obszarem realizacji projektu była krakowska Zielona Strefa Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła” („BPZ”). W projekt zaangażowano przedsiębiorstwa będące członkami „BPZ”, firmy z nimi współpracujące, jak również naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, władze samorządowe i lokalną społeczność.

W ramach projektu dokonano analizy polityki środowiskowej firm oraz ewaluacji zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przedsiębiorstw z lokalną społecznością. Efektem tych działań były propozycje konkretnych rozwiązań, mających na celu zrównoważony rozwój „BPZ” zgodnie z ideą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w trzech etapach:

 1. Przeprowadzenie wśród członków Stowarzyszenia „BPZ” ankiety dotyczącej zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw
 2. Konferencja pod nazwą „Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła – krok w stronę zrównoważonego rozwoju”
 3. Wydanie biuletynu pokonferencyjnego

Wśród głównych celów projektu należy wyszczególnić:

 1. Zbadanie stanu wiedzy przedsiębiorców, dotyczącej zrównoważonego rozwoju, oraz ich zainteresowania tą ideą
 2. Promocja możliwości wdrażania prośrodowiskowych rozwiązań i obniżenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne
 3. Propagowanie współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi oraz władzami lokalnymi
 4. Promocja programu „Zielone Parki Przedsiębiorczości”

Rezultaty

 1. Analiza przeprowadzonej ankiety – zbiór użytecznych informacji dotyczących polityki środowiskowej firm i stosunku świata biznesu do zrównoważonego rozwoju
 2. Przeprowadzenie ankiety z przedsiębiorcami było środkiem do przybliżenia im idei zrównoważonego rozwoju oraz zmuszenia do zastanowienia się nad ekologicznym aspektem prowadzenia przez nich działalności gospodarczej
 3. Konferencja – podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie ochrony środowiska, nowoczesnych technologii prośrodowiskowych, zarządzania zasobami naturalnymi i innych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem
 4. Publikacja biuletynu pokonferencyjnego w ilości 1000 egzemplarzy. Dystrybucja publikacji we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego umożliwiła dotarcie z przesłaniem projektu do szerokiego grona odbiorców
 5. Artykuły w Małopolskim Rynku Inwestycyjnym, Innowacyjnym Starcie – promocja zrównoważonego rozwoju

Organizatorzy

 • Centrum Rozwiązań Systemowych
 • Fundacja Sendzimira
 • Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła”
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Sponsorzy

 • Fundacja Sendzimira
 • Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła”
 • Centrum Biurowe Alstar

Współpraca

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Data realizacji

11.2006 – 04.2007

Warto zobaczyć

http://www.zawila.org.pl/biuletyn_calosc.pdf

http://www.zawila.org

Kontakt

Jadwiga Żurad – jadwiga-zurad{at}sendzimir.org.pl